Montaža, varnostna in navodila za vzdrževanje

Pregradne zavese

Prosimo, da pred prvo uporabo izdelka pazljivo preberete navodila. V primeru nerazumevanja opisanih navodil za montažo, varno uporabo in vzdrževanje se je potrebno nemudoma posvetovati s predstavniki podejta in zahtevati dodatna navodila. Dodatne informacije o izdelku, novostih, opozorila in pomembne informacije dobite na spletni strani www.fipro.pro.

Slovar:

izdelek – električna dvižna pregradna zavesa
navodila – navodila za montažo,varno uporabo in vzdrževanje
upravljavec – pooblaščena oseba za upravljanje.

Namenska uporaba in izdelava

Pregradne zavese so zasnovane, načrtovane in izdelane tako, da se kar najbolje prilagajajo arhitekturi prostora, v katerega so umeščene. Izdelane so v skladu z veljavnimi slovenskimi ter evropskimi predpisi in standardi. Glavno vodilo pri izdelave je standard DIN 18032/4. Namenjene so za postavitev v pokrite športne objekte, šolske telovadnice in večnamenske dvorane za fizično delitev prostora v več enot.

Montaža izdelka

Izdelek je fiksno pritrjen v objektu. Zaradi zahtevnosti montaže izdelka ter zakonskih zahtev o usposobljenosti monterjev za montažo tovrstnega proizvoda je strogo prepovedano vsako poseganje uporabnika v konstrukcijo izdelka z namenom montaže, demontaže oziroma morebitnih popravil.
Montažo, demontažo in popravila lahko izvaja le proizvajalčev pooblaščeni serviser.

Tla v objektu, kjer se izdelek montira morajo biti suha in nedrseča. Priporoča se športni pod, ki je skladen s standardom DIN 18032. Objekt mora imeti dovolj svetlobe (dnevna svetloba ali luč) za normalno premikanje po objektu. Osvetlitev prostora mora biti zagotovljena tudi ob morebitnem izpadu električne energije.

Varna uporaba

Upravljanje z izdelkom lahko izvaja le pooblaščena oseba, ki je v celoti seznanjena z navodili ter je usposobljena za tovrstno delo. Upravljavca s pisnim sklepom določi investitor.

Tla objekta morajo biti suha in nedrseča ter brez ovir. V primeru politja (olje, voda) je potrebno tla očistiti, tako kot določajo navodila proizvajalca poda.
Upravljavec mora izdelek pred vsako uporabo vizualno pregledati. Preverja se vizualni pregled konstrukcije in spoji platna ali mreže. Delovanje izdelka mora biti normalno brez šuma v pogonu, brez zatikanja, usnje in mreža pa se ne smejo povešati.

Če se izdelek fizično poškoduje ali pokvari, če obstaja zgolj sum okvare ali zloma, ga je potrebno nemudoma:

 • umakniti iz uporabe;
 • namestiti na vidno mesto napis: V OKVARI – UPORABA PREPOVEDANA;
 • izklopiti el.pogon na tak način, da bo stikalo upravljanja na »IZKLOP«, iz stikala pa izvlecite ključ. Poleg tega izključite tudi varovalko, ki je vezana na izdelek;
 • preprečiti uporabo in o tem obvestiti pooblaščenega serviserja.

Uporaba izdelka je dovoljena le ob prisotnosti vaditelja, športnega trenerja, učitelja športne vzgoje, pedagoga ali pooblaščene osebe, ki je starejša od 18 let. Pri uporabi izdelka je potrebno zagotoviti nadzor, z nalogo preprečitve prerivanja, zdrsov in padcev ter nenamenske uporabe izdelka.

Strogo je prepovedano obešanje in plezanje po izdelku ali prislanjanje kakršnegakoli predmeta na izdelek.

Izdelek ni namenjen obešanju raznih tarč, transparentov, reklam in zastav. Prav tako izdelek ni primeren za naletno cono pri raznovrstnih dejavnostih (tek, skoki, gimnastika, igre z žogo…) in ni primeren za odbojno ograjo pri igranju malega nogometa ali lovilno steno neposredno za rokometnimi goli (namesto lovilnih zaves).

Upravljanje z izdelkom

Izdelek pomikamo s pomočjo elektromotorja z reduktorjem, s pritiskom na tipko, ki se nahaja v krmilni omarici, ob predhodni vključitvi, s ključem pa je treba odkleniti glavno stikalo VKLOP.

Omarica za upravljanje mora biti varovana s ključem in dostopna samo pooblaščenim osebam.

Izdelek se lahko premika. Z njim se upravlja samo, kadar je objekt prazen. V objektu je lahko prisoten samo upravljavec in njegov(i) pomočnik(i).
Naprave za krmiljenje pogona izdelka morajo biti opremljene z napisi, ki označujejo njihov funkcionalni namen.. Izdelek se premika v želeni smeri samo takrat, ko držimo stikalo in se v končnem položaju ustavi samodejno, s pomočjo končnih stikal. Po končanem izvleku moramo vedno preveriti, ali je izdelek dosegel končni položaj. V primeru, da je naprava naletela na oviro, ali v primeru okvare, se lahko izdelek ustavi tudi pred končnim varnim položajem. Vizualno lahko preverimo pravilnost varnega delovnega položaj na način:

 • spodnji rob platna v iztegnjenem položaju ni oddaljen od poda za več kot 20 cm;
 • elektromotor pogona lahko obratuje neprekinjeno približno 5 minut, kar zadošča za normalno uporabo. Pri prekomerni uporabi se motor zaradi pregrevanja izključi in je po 15-20 minutah ohlajen in spet pripravljen za uporabo. Tako delovanje je normalno.

Posebno opozorilo za upravljavca in njegove pomočnike

Upoštevajte navodila in po vsakem nameščanju izdelka izklopite el. pogon na tak način, da bo stikalo upravljanja nastavljeno na »IZKLOP«, iz stikala je potrebno izvleči ključ. Vse krmilne naprave in stikala za nastavitve, ki jih je potrebno izvajati v času gibanja izdelka, morajo biti na normalnem dosegu rok ter v normalnem vidnem polju. V vidnem polju morajo biti tudi vsi gibljivi deli izdelka, sicer je potrebno pri tem delu imeti pomočnika.

Nameščanje izdelka v delovni položaj:

1. prepričamo se, da je prostor prazen;
2. odpremo omarico upravljanja in obrnemo ključ stikala na VKLOP;
3. s tipko spustimo izdelek v delovni položaj;
4. prepričamo se, da je izdelek v pravilnem končnem varnem delovnem položaju;
5. ključ stikala postavimo v IZKLOP in iz stikala izvlečemo ključ.

Nameščanje izdelka v položaj shranjevanja:

1. prepričamo se, da je prostor prazen;
2. odpremo omarico upravljanja in obrnemo ključ stikala na VKLOP;
3. s tipko spravimo izdelek v položaj shranjevanja;
4. prepričamo se ,da je izdelek v pravilnem položaju;
5. postavimo ključ stikala v IZKLOP ter izvlečemo ključ;

Vzdrževanje

Izdelek lahko servisira in popravlja le pooblaščeni serviser.
V izdelek se vgrajuje le originalne rezervne dele.

Zaradi vzdrževanja in kontrole mora biti omogočen varen dostop do pogonskih delov bobna, varnostnih elementov in naprav, el. priključnih mest in senzorjev ter končnih stikal. Dostop mora imeti možnost osvetlitve, prav tako tudi mesto posega.

Časovni roki pregledov pri vzdrževalnih delih:
a. vizualni pregled izvaja z zakonom pooblaščena oseba;
b. fizični pregled izvaja pooblaščeni serviser;

 • konstrukcija:               (vizualni pregled)        vsakih 12 mesecev,
 • pritrdilni material:     (vizualni pregled)        vsakih 12 mesecev,
 • elektromotor:             (vizualni pregled)        vsakih 12 mesecev,
 • konstrukcija:               (fizični pregled)        vsakih 12 mesecev,
 • pritrdilni material:     (fizični pregled)        vsakih 12 mesecev,
 • elektromotor:             (fizični pregled)        vsakih 12 mesecev,

O pregledu mora pooblaščeni serviser in zakonsko pooblaščena oseba izdati zapisnik. Zapisnik mora upravljavec hraniti še pet let po opravljeni storitvi.

Varnostno opozorilo za nevarnosti zaradi električnega toka

Zaradi mehanskega ali drugega delovanja (pregibanje, vibracije, mehanski udarci, temperatura in svetloba) na električno napeljavo (izolacijo), lahko pride do dotika električnega vodnika pod napetostjo s konstrukcijo izdelka ali upravljavcem, kar posredno ali neposredno lahko ogrozi življenje ali zdravje človeka.

Navedene nevarnosti bomo preprečili predvsem z naslednjimi ukrepi:

 • za električno napeljavo mora biti izdelana ustrezna shema, ki je v skladu z veljavnimi elektrotehničnimi predpisi in standardi;
 • vsa napeljava in električne naprave, ki služijo tribuni, morajo biti narejene v ustrezni izolacijski izvedbi ter v skladu s predpisi in standardi za tovrstne naprave;
 • vgrajeni električni material mora ustrezati veljavnim standardom o kakovosti in varnosti el. proizvodov;
 • naprava mora biti priključena na el. napetost v skladu z veljavnimi predpisi tako, da bo zagotovljena varnost pred neposrednim dotikom za ljudi. Prav tako morajo biti izvedene vse ozemljitve;
 • el. priključna omarica mora biti predpisano označena, imeti možnost zaklepanja in biti zatesnjena;
 • naprava mora biti opremljena z glavnim stikalom, stikali za vklop in izklop in regulacijskimi napravami;
 • vse uvodnice morajo biti zatesnjene, prehodi električnih kablov skozi kovinske dele pa zaobljeni in ne ostri ali nazobčani.

Izdelek ima montirano PROTIPADNO NAPRAVO na obeh koncih osi. Varovalna naprava se uporablja pri dvigajočih se bremenih, kjer je potrebno preprečiti možnosti zrušitve.Varovalna naprava ob prisilni zaustavitvi zablokira os in ustavi motor. Po tem je potreben servisni poseg z zamenjavo protipadnih naprav in novo nastavitvijo končnih stikal. To opravi pooblaščeni serviser.

Požarna varnost

Kajenje, uporaba pirotehničnih sredstev in uporaba ognja ob izdelku so strogo prepovedani.

Odgovorna oseba mora (zaradi varne uporabe in vzdrževanja izdelka, tako kot določajo ta navodila) zagotoviti periodične preglede.

V primeru neupoštevanja določil, zapisanih v teh navodilih za uporabo, vzdrževanje in servisiranje, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe izdelkov in ljudi.

Navodila je izdala družba:
FIPRO d.o.o., Lesce

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na GSM 041 451 336
Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas.

Nikoli ni izdelek tako dober, da ne bi mogel biti še boljši.
in
Vedno zmoremo.